اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 6 / 18 بوروکراسی / کارتون اثر جواد پویان


لغت بوروکراسی از دو واژه «بورو» و «کراسی» ترکیب یافته است. واژه بورو، فرانسوی و به معنای دفتر، اداره و میز تحریر است و واژه کراسی نیز یونانی است و معنای کنترل و حکومت می دهد. در محاوره این لغت به عنوان اصطلاحی برای عدم کارایی، تشریفا اداری و کاغذبازی در ادارات دولتی به کار گرفته می شود.

کاغذ، میز، صندلی، ... و آنچه در هنگام شنیدن کلمه بوروکراسی در ذهن نقش می بندد، می تواند اولین دستمایه های یک کارتونیست باشد.

برخورد کارتونیست با موضوع بوروکراسی می تواند با انتخاب سمبل های ذکر شده آغاز شود و سپس با تغییرات و دگرگونی هایی که در آن ها به وجود می آورد، به طنزی واقع گرایانه دست یابد.
جواد پویان که در دودهه اول انقلاب هنرمند بسیار فعالی در عرصه کارتون بود، این معنا در کارش را اینچنین به نقد کشیده است.


 


لغت بوروکراسی از دو واژه «بورو» و «کراسی» ترکیب یافته است. واژه بورو، فرانسوی و به معنای دفتر، اداره و میز تحریر است و واژه ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions