اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1398 / 2 / 30 پروفایل ﻣﺮﯾﻢ رﺣﯿﻤﯽ ﭘﻮر ﻓﻨﺎﯾﯽ به روز شد


ایران کارتون:

متولد 1370، تبریز
ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی از ﺳﺎل 1385
ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪرس ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺪرس ﻃﺮاﺣﯽ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﮐﺎرﺗﻮن در سال 1388
ﻧﻔﺮ دوم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎرﺗﻮن ﺷﯿﺮاز 1386
داوری ﺑﺨﺶ ﺧﺮدﺳﺎلان ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺗﺒﺮﯾﺰ 1392
ﻧﻔﺮ ﺳﻮم ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﺎﻧﯽ اﺣﯿﺎء درﯾﺎﭼﻪ اروﻣﯿﻪ 1394
و ...

برای دیدن پروفایل این هنرمند اینجا را کلیک کنید.

برای اطلاع از چگونگی به روز رسانی پروفایل خود اینجا را کلیک کنید.


ایران کارتون:

متولد 1370، تبریز
ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻨﺮی از ﺳﺎل 1385
ﮐﺎرﺗﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺪرس ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻣﺪرس ﻃﺮاﺣﯽ
ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﻔﺮادی ﮐﺎرﺗﻮن در ...

Currently unrated


مطالب مرتبطخانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions