اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 7 / 5 تکرار / محمدحسین نیرومند


ایران کارتون:

زمانی که از تکرار به عنوان یک روش ایده یابی یاد می کنیم، باید در نظر داشته باشیم که با نوعی از کمیت روبروایم. کمیتی که می تواند از طریق تکرار عناصر حاصل آید. «آیا بیشتر از آنچه که هست، میسر است؟» نخستین پرسشی است که شما را در مسیر درست ایده یابی هدایت می کند. اما واژه بیشتر که خود حاصل تکرار است در برگیرنده چه موقعیت هایی خواهد بود؟

تکرار غالبا به تنهایی نمی تواند موقعیت های مورد نیاز کارتون را به ارمغان آورد. به عنوان مثال، شمارش پی در پی اعداد هیچ گونه عکس العمل خاصی را در کسی ایجاد نمی کند. حتی این تکرار یکنواخت می تواند نوعی کسالت را نیز به دنبال داشته باشد. زندگی روزمره از آن جهت کسالت آور می شود که تکرار به صورت موریانه ای سمج به جانش می افتد و آن را پوچ و توخالی می سازد. و این همان چیزی است که کاریکاتور با آن سر ستیز دارد.

ولی به راستی تکرار باید دارای چه ویژگی هایی باشد که بتواند طراح را در موقعیت های کمیک قرار دهد؟ برای پاسخ به این پرسش به مثال شمارش اعداد اشاره می کنیم: تکرار منظم در شمارش اعداد نوعی امکان پیش بینی و حدس عدد بعدی را برای ما به وجود می آورد. بنابراین قابلیت پیش بینی عناصر کمی، به ایجاد موقعیت های کمیک نمی انجامد. حال اگر عاملی را برای ایجاد واکنشی غلط در این سیستم قابل پیش بینی وارد سازیم، در حقیقت بر احساس بیننده خدشه وارد ساخته به نوعی با احساس فرد بازی کرده ایم که حاصل آن ایجاد خنده و تعجب در بیننده خواهد بود.

به عنوان مثال در اثر موردیلو فردی سرگرم نگارش اعداد متفرقه ریاضی است ولی گویا نوشتن او تمامی ندارد. تکرار عمل نگارش موقعیتی کمیک را در پیش روی ما قرار می دهد. در این تصویر، تکرار بیش  از حد تصور صورت گرفته است و این همان چیزی است که ما از آن به عنوان اغراق یاد می کنیم ولی به راستی چگونه است که کار این شخص ما را به خنده وا می دارد. احتمالا توقعی که ما از یک فرد طبیعی انتظار داریم چیزی است که با استانداردهای ما قابل تطبیق به نظر می رسید. اگر این شخص به نگارش یک یا دو سطر بسنده می کرد، از نظر ما عمل قابل چشم پوشی تلقی می شد. ولی می بینیم که همچنان اعداد نامنظم و بی ربط را پشت سر هم ردیف می کند و باز هم قصد ادامه دارد. تکرار بی دلیل مرد ما را متقاعد می سازد که او باید از عقل سلیم برخوردار نباشد یا به عبارت دیگر او باید دیوانه باشد. ثابت شدن دیوانگی فرد می تواند موجب خنده بیننده شود اما عوامل دیگری نیز در طرح وجود دارند که می توانند موقعیت کمیک را تقویت کنند. بطور مثال تضاد شدیدی که بین انبوه اعداد نوشته شده با اشاره مامور تیمارستان وجود دارد، توانسته است موجب تقویت طنز تصویر شود. یا خود پیکره هایی که موردیلو برای اشخاص برگزیده است، ملاحت او را دو چندان کرده است.


ایران کارتون:

زمانی که از تکرار به عنوان یک روش ایده یابی یاد می کنیم، باید در نظر داشته باشیم که با نوعی از کمیت ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions