اولين سايت مرجع کارتون و کاريکاتور در ايران

 


  1395 / 6 / 18 طرح برگزیده روز / اثر سیلوانو ملو


طرح برگزیده امروز سایت ایران کارتون از سیلوانو ملو هنرمند برزیلی است، او به پدیده موبایل و اعتیاد به فضای مجازی اشاره دارد، محکوم به مرگی که در لحظه آخر اجرای حکمش از مامور می خواهد تا تکلیف وای فای  را در آن جا روشن کند  یا پسورد آن را به او بدهد.


طرح برگزیده امروز سایت ایران کارتون از سیلوانو ملو هنرمند برزیلی است، او به پدیده موبایل و اعتیاد به فضای مجازی اشاره دارد، محکوم به ...

Currently unrated
خانه

© 2005-2017 irancartoon.ir All rights reserved.

irancartoon.com
Powered & Hosted by: Gardoon Web Solutions
Gardoon Web Solutions